بسته پیامک ولایت


پیامک دعوت به خیر

« ولایت/رهبری:به نیکی خواندن و از بدی برحذر داشتن را کدام خِرَدِ سالم، ستایش نمی‏کند؟و کدام انسان خیرخواه و حسّاس، از آن روی می‏گرداند؟ هنگامی که به این وظیفه عمل شود، به تعداد آمران و ناهیان، دعوت به خیر در میان مردم صورت می‏گیرد، و بی‏گمان لبیک‏ گویانِ به این دعوت نیز کم نخواهند بود. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک قلم آنها در حضور خداست

« ولایت/امام راحل:وقتی انسان درقلبش دشمنی یامخالفت بایک کسی داشت یاباجمعی داشت،هرچه خوبی ببیند،بدی می بیند،اصلاًخوبی هامحومیشود.من به همه اشخاصی که قلم دردستشان است،زبان گویادارندمی خواهم سفارش کنم که متوجه باشندکه قلم آنها،زبان آنهادرحضورخداست،فردامؤاخذه دارد،صحبت سردولت وریاست جمهورواینهانیست، صحبت سرنظام است، نظام اسلام است. »  
۱۳۹۴/۷/۷     ۱۹:۰۰

پیامک دروغ می گویند

« ولایت/ رهبری:جبهه‌ی قدرت مادی‌ای که امروز بر دنیا مسلط است، راحت عهد میشکند. بدون هیچ دغدغه‌ای عهدشکنی میکنند، زیر قولشان میزنند، زیر حرفشان میزنند، نه از خدا خجالت میکشند، نه از خلق خجالت میکشند، نه از طرف مذاکره خجالت میکشند؛ راحت دروغ میگویند! »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۵     ۱۹:۰۰

پیامک جوانی بهترین فرصت

« ولایت/رهبری:جوانان عزیز!جوانی،بهترین دوران برای فراگیری است.به تعبیربهتر،جوانی بهترین زمان وموقعیت برای صیرورت واقعی انسانی است.این فراگیری،فقط فراگیری مغزشمانیست؛فراگیری دل وجان شمانیزهست. بسیاری ازخصوصیّات والای انسانی فقط درجوانی قابل کسب است.آنچه می‌تواندپشتوانه شمادرتمام دوران خدمت ودوران زندگی‌تان باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک اصل نخبگی

« ولایت/رهبری:یکی از چیزهایی که جا دارد که نخبگان کشور بر روی آن تعمّق کنند و فکر کنند، اصلِ مقوله‌ی نخبگی و مفهوم نخبگی است. یک نگاه عالمانه و حکیمانه به اصل نخبگی بکنید. این نخبگی یعنی ترکیبی و مجموعه‌ای از استعداد شما، و همّت شما برای کار کردن و تلاش کردن، و حوصله‌ای که به‌خرج دادید و پیگیری‌ای که کردید »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک شایعه

« ولایت/رهبری:شایعه راضد انقلاب درست میکند،افرادساده‌لوح و بیتوجه آن رااینجا آن‌جا منتقل میکنند.مثل بلاتشبیه مگس که میکروب راازجایی به جای دیگری منتقل میکند.گناه آن مگس ازگناه آن میکروب مختصری کم‌ترست؛خیلی کمترنیست »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۷     ۱۹:۰۰

پیامک نقش مردم در حکومت

« ولایت/رهبری:مردمی بودن حکومت اسلامی به دومعناست:یکی این است که مردم دراداره‌ حکومت وتشکیل حکومت وتعیین حاکم وشایددرتعیین رژیم حکومتی وسیاسی نقش دارند.یک معنای دیگربرای مردمی بودن حکومت این است که حکومت اسلامی درخدمت مردم است آنچه برای حاکم اسلامی مطرح است،منافع عامّه‌ مردم است؛نه منافع اشخاص معین یاقشرمعین وطبقه‌ معین »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک مبارزه حاد سیاسی ائمه

« ولایت/رهبری:مهمترین چیزیکه درزندگی ائمه بطورشایسته موردتوجه قرارنگرفته،عنصر(مبارزه حادسیاسی)است.ازآغازنیمه دوم قرن اول هجری خلافت اسلامی بطورآشکارباپیرایه‌های سلطنت آمیخته وبه حکومت جابرانه‌ پادشاهی بدل گشت،ائمه مبارزه خودرابه شیوه‌ای متناسب باشرائط،شدت بخشیدنداین مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسلامی وتأسیس حکومتی برپایه‌ امامت بود »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک دچارخطای محاسباتی نشویم

« ولایت/رهبری:مراقب باشیم که دستگاه محاسباتی مابه‌وسیله‌ شیطانهای انس وجن دچاراختلال نشود،مسائل رابدنفهمیم.شیطان که فقط شیطان جنّی نیست؛ابلیس که فقط نیست؛شیاطین انس وجن به هم کمک هم میکنندیکی ازخطاهای محاسباتی این است که انسان درچهارچوب عوامل محسوس وصرفاًمادی محدودبماند »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک تغییر ذهن مردم ایران

« ولایت/رهبری:دشمن؛میخواهد من وشما به این نتیجه برسیم که صلاح نیست درمقابل آمریکا،درمقابل استکبار،درمقابل دستگاه‌های سیاسىِ تابع کارتلهای گوناگون اقتصادی،خیلی هم بایستیم وخیلی هم مقاومت کنیم؛ازبعضی ازحرفهابایددست بکشیم؛دشمن میخواهداین محاسبه رابرذهن شماتحمیل کند. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک امید دشمن

« ولایت/رهبری:تنها امید دشمنان این است که انقلاب به دست کسانی به شکست برسد که خود در انقلاب نقش داشتند(1387) »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک العلم سلطان

« ولایت/ رهبری:«العلم سلطان»؛یعنی علم و دانش برای یک ملت و برای یک فرد مایه‌ی اقتدار است.«من وجده صال و من لم یجده صیل علیه»؛ کسی که این قدرت را پیدا کند،دست برتر را دارد و آن کسی که نتواند قدرت علمی را به دست بیاورد، زیردست باقی میماند و دیگران بر او دست برتر را خواهند داشت. علم و فناوری یک چنین خصوصیتی دارد. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۶     ۱۹:۰۰

پیامک سه عامل اقتدار ملی

« ولایت/رهبری:سه عامل اساسی اقتدارملّی اینهااست:اقتصادقوی ومقاوم،علم پیشرفته وروزافزون،
وحفظ روحیّه‌ی انقلابیگری درهمه بخصوص درجوانها؛اینها است که میتواند کشور را حفظ کند؛آن‌وقت دشمن مأیوس خواهد شد. »  
[+]
۱۳۹۴/۷/۴     ۱۹:۰۰

پیامک بالاتر از شیطان...

« ولایت/رهبری:رئیس همه‌ شیطانهای عالم،ابلیس است؛اماابلیس بنابه تصریح قرآن،تنهاکاری که میتواندبکنداین است که انسانهارااغواءمیکندبیشترازاغواء،کاری نمیتواندبکندانسانهارااغواءمیکند،فریب میدهد،وسوسه میکندامّاآمریکا،هم اغواءمیکند،هم کشتارمیکند،هم تحریم میکند،هم فریب میدهد،هم ریاکاری میکند؛پرچم حقوق بشررابلندمیکند »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۹     ۱۹:۰۰

پیامک دین حداقلی نداریم

« ولایت/رهبری:آنچه ماازمجموع معارف قرآنی استفاده میکنیم ودرمی‌یابیم،این است که مطالبه‌ی اسلام ازمسلمین،ایجاد نظام اسلامی به‌نحوکامل است؛مطالبه‌ی اسلام،تحقّق کامل دین اسلام است.این آن چیزی است که انسان درمجموع آن رااحساس میکند.دین حدّاقلّی واکتفای به حدّاقل‌ها،ازنظراسلام قابل قبول نیست؛مادرمعارف خودمان چیزی به‌عنوان دین حدّاقلّی نداریم »  
[+]
۱۳۹۴/۶/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک یاد روز قیامت

« ولایت/رهبری:ازامام رضا(ع)حدیثی نقل شده است ودراین روایت،به تهیدستی وگرسنگی وتشنگی روزقیامت اشاره می‌شود.درروزقیامت، یکی ازابتلائات انسان،تشنگی وگرسنگی است که درآن حالت،انسان درمقابل مؤاخذه وسؤال وجواب الهی قرارمی‌گیرد.انسان بایددرگرسنگی وتشنگی روزه،به آن حالت روزقیامت توجّه کندوبه آن لحظه بسیارسخت ودشوارمتنبّه شود. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک تفکر در اسلام

« ولایت/رهبری:اصل فکر کردن و اندیشیدن در اسلام نه فقط آزاد است، بلکه لازم و واجب هم هست و شاید در بین کتابهای آسمانی و نوشته‌های مذهبی هیچ کتابی را نشود پیدا کرد که به قدر قرآن انسانها را به تفکر و تعقل و مطالعه‌ی در پدیده‌های حیات و امور مادی و معنوی و انسانی و تدبر در تاریخ و امثال اینها دعوت کرده باشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک جهادتمام شدنی نیست

« ولایت/رهبری:این مبارزه تاکِی طول خواهد کشید؟مبارزه وجهادبه‌یک‌معناتمام‌نشدنی است -چون شیطان همیشه دردنیاهست -به‌یک‌معناباموقعیّتهای مختلف،شکل جهادتغییرپیدامیکند.اگرکشورهاوملّتهایی،بتوانندهمّت کنندوجامعه‌ی بشری راوجامعه‌ جهانی رااززیربختک استعمارواستکباربیرون بکشند،مشکل حل خواهدشد.یعنی عمده‌ی مشکل بشریّت این است. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک کارخودامریکایی هاست

« ولایت/رهبری:سیاستمداران دروغگو و منافق امریکایى براى این که هدف پلید خود را پنهان کنند، ایران را متهم مى کنند به این که مى خواهد کلاهک هسته یى درست کند؛ سر موشکهاى بالستیک بگذارد و پرتاب کند! کجا پرتاب کند؟! ما با دشمنانِ خود این طورى رفتار نمى کنیم. کاربرد بمب اتمى براى نابود کردن ملتها کار خود امریکایى هاست. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک باید حرکت کرد

« ولایت/رهبری:انقلاب یک امردفعی نیست؛یک امرتدریجی است.یک مرحله انقلاب که تغییر نظام سیاسی است،دفعی است؛امادرطول زمان،انقلاب بایدتحقّق پیداکند.این تحقق به آن است که آن بخشهایی که عقب مانده وتحول پیدانکرده است،تحول پیداکند،تاآن ملت بتواندبانشاط وباقدرت به سمت هدف خودش حرکت کند.برگشت،غلط است؛اماایستادن هم غلط است؛بایدحرکت کردوبه جلورفت »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۲     ۱۹:۰۰