بسته پیامک ولایت


پیامک امید به آینده

« ولایت/رهبری:اگرملتی برای خودش تحرّکی نداشت وارزش وآینده‌ای برای خودقائل نبود،دشمنان می‌توانندبیایندوبرایش نقشه بکشند،به اوتوصیه کنند،به جای اوتصمیم بگیرندوعمل کنند!بدون هیچ مانعی این کارهارامی‌توانندانجام دهند.این ناشی ازعدم تحرّک است.عدم تحرّک،ناشی ازعدم امیداست.لذاسعی می‌کنند مردم راناامیدکنند.(76/9/25) »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک بی عدالتی تا کجا...

« ولایت/رهبری:این بی‌عدالتی نیست که دستگاههای تبلیغاتی امریکا،گاهی صدها،گاهی دههاناوجنگی امریکایی رادرخلیج فارس،که درهزارهافرسنگ دورترازمحل خودشان مستقر است،ندیده می‌گیرند!آن وقت اگرجمهوری اسلامی،برای دفاع وحفظ مرزهای خودبه عنوان یک حکومت،چند ناوجنگی داشته باشد،فریادشان بلندمی‌شود که این ناوهای جنگی برای تهدیدهمسایگان است! »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک ملت ذلت ناپذیر

« ولایت/رهبری:ماکه بودیم؟ماکجابودیم؟مارادردنیایکروزبه عنوان زایده‌ انگلیس،ویکروزبه عنوان زایده‌ امریکامی‌شناختند!چه کسی معتقدبودکه این ملت میتواندبدون اتکابه هیچ‌کس،بدین‌گونه دردنیابرای خودش عزت درست وانظارجهانی رابه سوی خویش جلب نماید؟بحمدالله درتمام صحنه‌هامشاهده کرده‌ایم که این ملت،ملت بزرگ وجان‌داروپُرخونی است؛زارونزاروذلت‌پذیرنیست »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک مهار کردن نفس

« ولایت/رهبری:مهارکردن شهوات بشری وانسانی درطول روز؛اینهاخیلی ارزشمند است.این تمرینهابرای انسان ذخیره‌ای میشودتابتوانددرطول زندگی،بااراده وعزم راسخ،برامیال گمراه کننده‌ی خوددهنه بزندومهارکند.ماافرادبشر،برای مهار کردن نفس خود،به این عزم راسخ احتیاج داریم. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۵     ۱۹:۰۰

پیامک مهذب بشوید به آداب الله

« ولایت/امام(ره):مهذب کنیدخودتان را،مهذب بشویدبه آداب الله،به سنن الله،اگرچنانچه این نباشیدعلم اثری ندارد.آن نوری که خدای تبارک وتعالی(یقذفه فی قلب من یشاء)اگرمهذب نباشدکسب نخواهدشد.یک فنی است،آن علمی که نورانیت می آوردونوراست وخدای تبارک وتعالی آنراعنایت میفرماید »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک اعراض از زندگی رفاه طلبانه

« ولایت/رهبری:روش انقلاب وانقلابیون به تبع آموزش اسلام،اعراض اززندگی رفاه‌طلبانه برای خودبود.برای مردم هرچه میتوانید،رفاه ایجادکنید؛هرچه میتوانید،درآمدملی رازیادکنید؛هرچه میتوانید،درکشورثروت تولیدکنید؛اماخودتان نه.مسئولین لااقل تاوقتی مسئولند،به زندگی رفاه‌طلبی رونکنند. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۵     ۱۹:۰۰

پیامک فرصت ماه مبارک رمضان

« ولایت/رهبری:دعادرماه رمضان وهمه خصوصیات این ماه مبارک اینست که مارامتذکرمیکند؛ازغفلت بیرون میآورد؛آلودگیهای مارابه مانشان میدهدودربین دعاونمازوتوجه،فرصتی به مادست میدهدکه اشتباهاتی راکه باآنهاانس وخوگرفتیم،بازنگری کنیم وآنهارابشناسیم؛چون گاهی انسان گناهی راعادت کرده که انجام بدهدوتوجه نداردکه این گناه است. »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک ورود به ضیافت الله

« ولایت/رهبری:خداونددعوت کرده است مارابه اینکه شمابایدواردبشویددراین میهمانخانه واین ضیافت هم جزترک،چیزی نیست.ترک هواها،ترک خودیها،ترک منی ها،منیتها،اینهاهمه دراین میهمانخانه است ومابایدحساب کنیم ببینیم که آیاواردشدیم دراین میهمانخانه یااصلاواردنشدیم،راهمان دادندیانه؟ »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک لذت سخن امام

« ولایت/رهبری:بعضیهادعاراتفسیرمیکنند؛البته خوب است،لکن وقتی بنده یک کلمه دعارابا20کلمه تفسیرمیکنم،این دیگرکلام امام نیست؛اگربشودکلام امام رادریک کلمه زیبا،شکیل وخلاصه،بازگرداندآنوقت یک مقداری ازلطف کلام امام رابه ماخواهددادآن تفسیرهای مفصل برای اینکه انسان معارف رایادبگیردخوب است؛امابرای اینکه لذت سخن امام راکه خیلی هم زیباست،درک کندنه »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۶     ۱۹:۰۰

پیامک آمادگی برای ماه رمضان

« ولایت/امام خامنه ای:همه را؛توصیه میکنم ودعوت میکنم به رعایت تقوای الهی وحفظ نفس ازوروددرحوزه‌ی محرمات پروردگار؛وتداوم ذکروتوجه وتضرع دراین چندروزیکه ازماه مبارک شعبان باقی مانده است؛وآماده شدن برای وروددرآستانه‌ی ضیافت الهی درماه مبارک رمضان وگشودن گره‌های فراوانیکه به وسیله‌ی شیطان ونفس اماره،درجان ماودل مابه وجود آمده است »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک تولید داخل

« ولایت/رهبری:بعضی‌هااین رانمیفهمندودرک نمیکنند،یابرایشان نشانه‌ی تولید ایرانی وتولیدخارجی فرق نمیکند؛یاحتی بعکس،به جای اینکه دنبال نشانه‌ تولیدایرانی بگردند،دنبال نشانه‌های تولیدخارجی میگردند؛این انحراف است،این خطا است. »  
[+]
۱۳۹۴/۵/۶     ۱۹:۰۰

پیامک تروریسم دولتی اسرائیل

« ولایت/رهبری:جالب این‌جاست که چندی پیش،رؤسای هفت دولت صنعتی جهان،نشستند،ریش جنباندندوراجع به تروریسم حرف زدند.آیاشما نمی‌دانیدکه امروزمظهرتروریسم کیست؟!دنبال تروریسم دولتی می‌گردید؟بفرمایید:اسرائیل! چرادرمقابل اقدامات تروریستیِ این دولت ساکت می‌مانیدوحتّی ازآن حمایت می‌کنید؟!چرا دروغ می‌گویید؟!دولت غاصبِ اسرائیل،بلایی جهانی است. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک دستاوردهای ماه رمضان

« ولایت/رهبری:درروزعید،مسلمانان بایدبه خود نگرندوببینندکه ازضیافت الهی درماه رمضان،چه استفاده وبهره‌یی برده‌اندماه رمضان،ماه خودسازی وتقواست.آیاباروزه وباعبادات درآنماه شریف،توانسته‌ایم برخودمان چیزی اضافه کنیم وخویش رابسازیم،یانه؟امروزبه این حساب رسیدگی کنیدواگردیدیدکه درماه رمضان دستاوردی پیداکرده‌اید،سعی کنیدآن رادرطول سال حفظ کنید »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۲۷     ۰۷:۱۵

پیامک احساس مسرت از سختی روزه داری

« ولایت/رهبری:دانسته شدکه بعضی‌هابه بهانه‌ی افطار،حرکات وعمل مسرفانه انجام میدهندوبه جای اینکه درماه رمضان وسیله‌ای بشوندبرای نزدیکی روحی به فقراومستمندان،بااین عمل،بااین حرکت،خودرادرلذات جسمانی غرق میکنندنمیخواهیم بگوئیم که اگردرافطار،کسی غذای مطبوعی مصرف کرد،اینکارممنوع است؛نه،درشرع اینهاممنوع نیست؛اسراف ممنوع است،زیاده‌روی ممنوع است »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک تولید خشونت در جامعه

« ولایت/رهبری:فیلمهائی پخش میکنیم که خودآن کسانیکه سازنده‌ این فیلمهاهستند،به خودشان هشدارمیدهندومیخواهندخطراین فیلمهاراکه تولیدخشونت درجامعه است،متوقف کنند؛ولی ماداریم اینهارامنتشر میکنیم!اینهامضراست.بچه‌های ماازاول باخنجروباقمه وبااسلحه‌ گرم-البته پلاستیکی‌اش-آشنابشوندانس پیداکنندیادبگیرندخب،اینهاخطرات دارددرجامعه آثارش راهم میبینیم »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۷     ۱۹:۰۰

پیامک طاعت خدا در ماه رمضان

« ولایت/رهبری:دراین هوای گرم،دراین روزهای بلند،بازبان روزه وبااحساس گرسنگی وتشنگی وپرهیزازلذات وهواهای نفسانی،روزرابه اطاعت پروردگارسپری وبسیاری شب رابه دعا،به ذکر،به مناجات،به قیام لله پرداختند.کارمعنوی ومجاهدت بانفس دراین ماه،به صاحبان همت وصاحبان اراده،که شمامردم عزیز هستیدوروزه راتحمل کردید،احساس شادی ومسرت معنوی میبخشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۴/۳     ۱۹:۰۰

پیامک تقوا یعنی...

« ولایت/رهبری:دراین روزهاتقوایعنی مراقبت کامل ازگفتاروکرداروحتی خاطرات وخطرات ذهنی،یک تمرین بزرگ برای بقیه‌اوقات وایام سال.امیدوارم دراین ایام ولیالی مبارک این توفیق به همه‌ مادست بدهدکه خودمان راکنترل کنیم،مراقبت کنیم وگفتارورفتارخودمان رامنطبق کنیم باموازین الهی وشرعی »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک تبریک ورود ماه رمضان

« ولایت/رهبری:شروع ماه مبارک رمضان،درحقیقت عیدبزرگی برای مسلمانان است وجاداردکه مؤمنین،وروداین ماه رابه هم تبریک بگویندویکدیگررابه استفاده‌ هرچه بیشترازاین ماه توصیه کنندچون ماه ضیافت الهی است،دراین ماه فقط مؤمنین وکسانیکه اهل وروددراین ضیافتندبرسرسفره‌ پروردگارمینشینند »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک توجه به دعا

« ولایت/رهبری:یکی ازنقیصه‌های ماست که دعاهارابدون توجه میخوانیم ومعنایش رانمیفهمیم؛ازبعضیکه قادریم معنایش رابفهمیم،تأمل وتدبرنمیکنیم؛دعامیخوانیم،حواسمان هم جای دیگری است!درحالیکه این دعاهاهمه دفترهای ارزشمندمعرفت ونسخه‌های عشق ومحبت است وخیلی چیزهادراین دعاهاست که اگرمابه آنهاتوجه کنیم،میتوانیم آنهارابیاموزیم »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک دنیا را به همه مردم دنیا بسپارید

« ولایت/رهبری:پیام مابه همه‏ ملت‏هاودولت‏هاى جهان سوم ونیزبه ملتهایى که دولتهاى آنان خودبوجودآورندگان نظام سلطه‏ انداینست که دنیابیش ازاین نبایداین وضع ناهنجارراتحمل کندبایدبه قدرتهاودولتهاى بزرگ ازسوى همه گفته شوددرخانه‏ هاى خودتان بنشینیدودنیارابه همه‏ مردم دنیابسپرید،شماقیم آن‏هانیستید.(1366) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۷     ۱۹:۰۰