بسته پیامک ولایت


پیامک اسلام امریکایی

« ولایت/رهبری:به اسلام مطلوب واشنگتن ولندن وپاریس بدبین باشید؛چه ازنوع لائیک وغربگرا،وچه ازنوع متحجروخشن آن.به اسلامى که رژیم صهیونیستى راتحمل میکند،ولى بامذاهب اسلامى دیگربیرحمانه مواجه میشود،دست آشتى‏
به سوى آمریکاوناتودرازمیکند،ولى درداخل به جنگهاى قبیله‏اى ومذهبى دامن مى‏زندواشدّاءبامؤمنین ورحماء باکفاراست،اعتمادنکنید
(1390) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک پشتیبانی ملت

« ولایت/رهبری:اگراستکبارجهانى وشیاطین عالم احساس کنندکه جمهورى اسلامى ضعیف است،فشاررازیادخواهندکرد.مابحمداللّه قوى هستیم وازثبات لازم برخورداریم.سرمایه‏ که جمهورى اسلامى ایران دارد-اعتمادمردم وپشتیبانى آن‏هاازنظام-گمان نمیکنم هیچ دولتى آنراداشته باشد.این نعمت رابایدمسئولان وآحادمردم حفظ کنند »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۶     ۱۹:۰۰

پیامک تقلید یعنی بچه ناتنی شدن!

« ولایت/رهبری:اشتباه این کسانى که سعى کردندرفتارفرنگى‌ها رادرهمه‌ى امورشان تقلیدکنند،اینجابودنفهمیدندکه باتقلیدرفتاریک قوم ویک ملت ویک فرهنگ،مثل آن‌هاوجزوآن‌هانمى‌شوند؛بلکه تابع آن‌هاودرجه‌ى دوآن‌ها مى‌شوند. استکبارنسبت به دنیاى اسلام همیشه این راخواسته است. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک علاج دشمنی دشمن

« ولایت/رهبری:ازدشمن که نمیشود گِله کرد.آیاماازآمریکا گِله داریم؟ابداً؛گِله راانسان ازدوست میکند؛خب طبیعت دشمن دشمنی کردن است؛علاج چیست؟علاج این است که یک ملّت دردرون خودتلاشی بکندوکاری بکندکه ضربه‌ی دشمن که حتمی است،اثر نگذاردیاکم اثربگذارد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک دین دولتی و دولت دینی

« ولایت/رهبری:دربعضى ازمطبوعات،نوشته‌ها،گفته‌ها،بعضى‌هاباعنوان[کردن‌]"دین دولتى"و"فرهنگ دولتى"میخواهندنظارت دولت رامحدودکنندوتخریب کنندوبه‌اصطلاح یک اَنگ غلطى ومخالفتى به آن بزنندکه آقا،اینهامیخواهند دین رادولتى کنند،فرهنگ رادولتى کنند!این حرفهایعنى چه؟دولت دینى بادین دولتى هیچ فرقى ندارد.دولت جزومردم است؛دین دولتى یعنى دین مردمى. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۲     ۱۹:۰۰

پیامک تحقیقات کنید

« ولایت/رهبری:چرامابایدبنشینیم که دیگرى دراروپا،یادریک گوشه‏ دیگردنیاتحقیقى بکندوماازاویادبگیریم؟!مگرماکمترازآن‏هاهستیم؟!مگرماکمترمى‏ فهمیم؟!پس بایدتحقیقات کنند،ابتکارکنند،تولیدراجلوببرند،صنعت راجلوببرند،تولیدراازلحاظ کیفیت وکمیت بالاببرند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک علم سلطان است

« ولایت/رهبری:یعنى علم اقتداراست،علم مساوى است باقدرت؛هرکسى که علم راپیداکند،میتواندفرمانروایى کند؛هرملتى که عالم باشد،میتواندفرمانروایى کند؛هرملتى که دستش ازعلم تهى باشد،بایدخودراآماده کندکه دیگران بر اوفرمانروایى کنند.مابایدعلم راباهمه‏ معناى کامل آن به عنوان یک جهاددنبال کنیم‏
(1385) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۱     ۱۹:۰۰

پیامک بسیج تمام شدنی نیست

« ولایت/رهبری:خیلى‏ هامیخواستندبعدازتمام شدن جنگ،چنین وانمودکنندکه بسیج تمام شد.این،یک تلقین شیطانى بودامامن عرض میکنم که بسیج تمام شدنى نیست.بسیج بایدروزبه روزتوسعه‏ پیداکندوقوى شود.روحیه‏ بسیجى ومعرفت بسیجى بایدفراگیرشود،تااین کشوربتواندبارسنگینى راکه بردوش داردکه همان بارهدایت الهى وسعادت انسان‏هاست به سرمنزل برساند »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۸     ۱۹:۰۰

پیامک تهدید تهدیدی برای مذاکره

« ولایت/رهبری:اگربه هرشکل تهدیدى درمذاکرات‏ پیش آمد،نشان‏ دهنده‏ عدم برخوردارى ازمنطق است.اگرمنطق باشد،تهدیدنیست.اگرتهدیدشد،نشان‏ دهنده‏ بى‏ منطقى است؛وبى‏ منطقى،ماراازاصل گفتگووادامه‏ همکارى باطرفهاى مربوط به آژانس وغیره بازخواهدداشت.
(06/ 08/ 1383) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک مایوس شدن دشمن

« ولایت/رهبری:دریک صورت،نظام جمهورى اسلامى میتواندخودرابه‏ طورکامل ازخطروآسیب دشمن‏ مصون نگه داردوآن،وقتى است که بااقتدارخویش آن‏هارامأیوس کند.روزى که جمهورى اسلامى،بااثبات اقتدارسیاسى واقتصادى خودوبااثبات قدرت ادامه‏ زندگى،دشمن‏ رامأیوس کرد،میتوان اطمینان داشت که دشمن‏ ازتوطئه دست خواهدکشید؛چون احساس میکندتلاش اوبیفایده است »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۰     ۱۹:۰۰

پیامک همه سرباز انقلابیم

« ولایت/رهبری:درکشورما،دولت وملتى وجودندارد؛همه سربازان انقلاب هستندوبایدهم باشند.همه بایدروح سربازى براى انقلاب راحفظ کنند.دراین خصوص،فرقى هم بین آحادمردم ومسئولان ومقامات نیست.درقبال اسلام ونظام اسلامى، همه وظیفه‏ واحدى دارند.
(26/ 03/ 1368) »  
[+]
۱۳۹۴/۳/۸     ۱۹:۰۰

پیامک اتحاد مسلمانان

« ولایت/رهبری:ملتهاى مسلمان بدانندکه اگرباهم باشند،دست خداباآنهااست ودست خدامقتدرترازهرپدیده‌ى قدرتمنددرعالم وجوداست ودولتهاى مسلمان بدانندکه ملتهاى آنان،قوى‌ترین پشتیبان درمقابله بابیگانگان پرتوقع ومتجاوزوغارتگروبى‌رحمند. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک تبلیغات جهانی

« ولایت/رهبری:علت اینکه تبلیغات جهانى سعى میکنندمشکلاتى راکه درایران نیست،به ایران نسبت بدهند؛آنچه راکه کوچک است،ده برابروصدبرابربزرگترکنند،این است که میخواهندمردم دنیارانسبت به مسائل ایران،دچاریأس وناامیدى کنند.میخواهندبگویندکه اسلام وانقلاب این است وانقلاب واسلام نمی‏توانندیک کشوروملت رااداره کنندوسعادتمندنمایند.
(02/03/ 1369) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک منفعل نشدن در برابر تهاجم

« ولایت/رهبری:درمقابل فرهنگ مهاجم،بدترین کار،انفعال است؛زشت‌ترین کار،انفعال است؛خسارت‌بارترین کار،انفعال است.فرهنگ مهاجم نبایدمارامنفعل بکند؛حدّاکثراین است که بگوییم خیلى خب،مادرمقابل این نمیتوانیم یک حرکتى انجام بدهیم،امّا منفعل هم نمیشویم.منفعل شدن وپذیرفتن تهاجم دشمن،خطایى است که بایستى ازآن پرهیزکرد. »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک ببینید دشمنی دشمن را

« ولایت/رهبری:ملّت ایران این مذاکرات رازیرنظرداشته باشند؛اظهارنظرهاى بى‏ ادبانه‏ مسئولان آمریکایى رامردم ببینند،زیرنظرداشته باشند،دشمن رابشناسند.بعضى‏ هامى‏ خواهندنظرمردم راازدشمنىِ دشمن منصرف کنند؛نه،ببینیددشمنى را،ببینیددورویى را.
(19/ 11/ 1392) »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۱۶     ۱۹:۰۰

پیامک کاربرای خدا

« ولایت/رهبری:اگرقیام للّه نشد،حداکثراینست که به سمت یک وضعیت معمولى دردنیاکشیده خواهیم شدکه این براى ماهیچ جاذبه‏ اى ندارد.شمافرض کنیدمامثل کشورژاپن شویم بااین همه،وقتى قیام لله نباشد،این مجموعه جاذبه‏ اى ندارد.وقتى معنویت‏ نباشد،وقتى کاربراى خدانباشد،وقتى تشکیل جامعه‏ نمونه‏ انسانى هدف نباشد،اصولًاتلاش وزحمت وجهى ندارد »  
[+]
۱۳۹۴/۲/۳     ۱۹:۰۰

پیامک تولید یعنی؟

« ولایت/رهبری:تولیدیعنى چه؟مقصودم فقط تولیدکالا نیست؛تولیددریک گستره‏ وسیع بایدشعارملت باشد.تولیدکار،تولیدعلم،تولیدفناورى،تولیدثروت،تولیدمعرفت،تولیدفرصت،تولیدعزت ومنزلت،تولیدکالاوتولیدانسانهاى کارآمد؛این‏هاهمه تولیداست.رمزسعادت ملت مادراینست که دراین گستره‏ وسیع،هم دولت وهم ملت،براین تولیدهمت بگماریم.این یک جهاداست.(1385) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک توسعه همراه با معنویت

« ولایت/رهبری:اگرماخودمان رابه قافله‏ توسعه‏ جهانى رساندیم وازلحاظ توسعه‏ وعمران وآبادى توانستیم جلو برویم،ازهمه‏ دنیابهترخواهیم بود؛چون ماچیزى داریم که آن‏هاندارندوآن،توکل وایمان ومعرفت ماست.(1368) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک غیرقابل اعتماد بودن

« ولایت/رهبری:اگراین نفتى که دست کشورهاى این منطقه است،دردست اروپاییها بودوبنابودآن‏هابه شما مردم ایران ومردم سایرکشورهایى که امروزنفت تولیدمیکنند،بفروشند، راى هراستکانش جانِ شمارامیگرفتند!اگرغربیهابخواهند سوختِ نیروگاه مارابدهند،آن رابه هزاران شرط میدهند(11/ 08/ 1382) »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک حرکت علمی متوقف نشود

« ولایت/رهبری:هیچ‏ چیزنبایدموجب شودکه درحرکت علمى ،اندک توقف وتعللى به وجود آید.دشمن‏ این رامى‏ خواهد.نبایدبگذاریداوبه اهدافش برسد.على‏ رغم خواست دشمن‏،بایدحرکت علمى درکشورشکوفاوامیدبخش وآینده‏ نگرباشد. »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۸     ۱۹:۰۰