بسته پیامک ولایت


پیامک ولایت

« پیشرفت برای اینست که انسانها زندگی سالم ومطلوبی داشته باشند.اگر محیط زیست تخریب شد، همه‌ی اینها باطل خواهد شد...واقعاً اگر ما به مسئله‌ی آب، خاک،هوا و آن چیزهائی که منتهی میشود به این چیزها (مراتع،منابع طبیعی، جنگل،وضع شهرسازی)نپردازیم،زندگی مردم شیرین نخواهد شد#رهبری »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۳     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« "هدف دشمن، ایجاد اختلال در نظام محاسباتی و دستگاه محاسباتی من و شما است. در میدانهای دیگر، استکبار نتوانسته است، کاری از او برنیامده است. در میدانهای واقعی، تنها دو عامل مادّی در اختیار جبهه‌ی استکبار بوده و هست: یکی تهدید نظامی، یکی تحریم."
رهبری »  
۱۳۹۴/۱/۱۰     ۱۹:۰۰

پیامک عید نوروز

« ولایت/رهبری:عیدنوروز،آغازرویش است.این رویش همچنانکه درطبیعت محسوس است،میتوانددردلهاى ماوجانهاى ماوحرکت روبه پیشرفت مانیزخودرامجسم ونمایان کند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۹     ۱۹:۰۰

پیامک حفظ امانت انبیاء

« ولایت/رهبری:عزیزان من!بارِسنگین حفظ این امانت الهى که امانت پیغمبران است،بردوش شماست.جمهورى اسلامى،امانت تاریخى انبیاى عظام الهى است.آرزوى موسى وعیسى وآرزوى همه‏ اولیاوائمه بزرگوارماست که امروزتحقّق پیداکرده است؛ولوناقص.
(15/ 10/ 1373) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک بچه های شما غلط میکنند

« ولایت/رهبری:حتّى ارزشهاى ایرانىِ محض راهم زیر پامى‏ گذارند.مثلًاکریسمس رابرعیدنوروزترجیح مى‏دهند!مى‏پرسیم شمامگرایرانى نیستید؟مى‏گویندبچه هاى ماازکریسمس بیشترازعیدنوروزخوششان مى‏ آید!خوب؛بچه‏ هاى شماغلط مى‏کنند!وقتى درآن خانه وخانواده زندگى کنند،معلوم است که این طورمى‏ شوند!عیدنوروزمگرمناسبت بدى است؟!
(13/02/ 1375) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۳     ۱۹:۰۰

پیامک خبرگان رهبری

« ولایت/رهبری:اجتماع خبرگان‏ رهبرى درنظام جمهورى اسلامى،تعیین‏ کننده‏ ترین ومهم‏ترین رکن ازارکان این نظام است. هیچ‏کدام ازارکان نظام جمهورى اسلامى چه آنچه به تقنین وچه آنچه به اجراوغیرآن‏هاارتباط پیدا مى‏ کندازلحاظ تعیین‏ کننده بودن وآثار ماندگارى باقى گذاشتن،به اهمیت این اجتماع نیست. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۸     ۱۹:۰۰

پیامک حضور دشمن در جبهه فرهنگ

« ولایت/رهبری:نمیخواهیم بگوییم همه‏ آسیب‏هاى فرهنگى کاربیگانگان است؛نه،خودماهم مقصریم؛مسئولان مختلف،مسئولان فرهنگى،مسئولان غیرفرهنگى،کم‏ کاریها،غلط کارى‏ ها،اینهاتأثیرداشته؛ماهمه رابه گردن دشمن نمى‏ اندازیم؛اماحضوردشمن راهم درزمینه‏ مسائل فرهنگى نمیتوانیم فراموش کنیم‏ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۹     ۱۹:۰۰

پیامک عظمت زینب کبری(س)

« ولایت/رهبری:ارزش وعظمت زینب کبرى،بخاطرموضع وحرکت عظیم انسانى واسلامى اوبراساس تکلیف الهى است.هرکس چنین کارى بکندولودخترامیرالمؤمنین(ع)هم نباشدعظمت پیدامیکند.اولاموقعیت راشناخت؛هم موقعیت قبل ازرفتن امام(ع)به کربلاهم موقعیت لحظات بحرانى روزعاشوراهم موقعیت حوادث کشنده‏ بعدازشهادت؛وثانیاطبق هرموقعیت،یک انتخاب کرداین انتخابهازینب راساخت »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۴     ۱۹:۰۰

پیامک وجدان کاری

« ولایت/امام خامنه ای:همه‏ مردم ومسئولین بدانند:اینکه من عرض کردم«وجدان کارى»،یک تعارف نیست.بایدبرنامه‏ ریزى کنند.«وجدان کارى»بایدفرهنگ عمومى مردم شود.بایداگرکسى کارى انجام مى‏ دهد،فکرکندکه یک نفربالاى سرش ایستاده است؛حتّى اگرتنها،دراتاقى خلوت باشد.کاربایدکامل،محکم،قوى،ابتکارى وهمراه بانیازانجام گیرد. »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۹:۰۰

پیامک چادر نماد ملی

« ولایت/رهبری:مردم ماچادرراانتخاب کرده ‏اندالبته ماهیچ وقت نگفتیم که«حتماًچادرباشدوغیرچادرنباشد»گفتیم که«چادربهترازحجاب‌هاى دیگراست»ولى زنان مامیخواهندحجاب خودشان راحفظ کنندچادرراهم دوست دارندچادر،لباس ملى ماست.چادر،پیش ازآن‏که یک حجاب اسلامى باشد،یک حجاب ایرانى است.مال مردم ماولباس ملى ماست.
(73/7/20) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« "اجتناب از اسراف هم یک سرفصل دیگر(درباره اقتصاد کشور)است؛ اجتناب از اسراف، تضییع مال، هدر دادن منابع عمومی، هدر دادن آب، هدر دادن نان، از بین بردن خاک. خاک یک ثروت است، آب یک ثروت است ... همه مراقب باشند، احساس مسئولیّت کنند، اینها را از بین نبرند."
رهبری »  
[+]
۱۳۹۴/۱/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک ولایت

« "ما برای مسائل اقتصادی کشور همه‌ی تلاشمان بایستی متمرکز باشد بر روی مسائل داخلی؛ آن پیشرفتی، آن گشایشی ارزش دارد که متّکی باشد به قدرت درونی یک ملّت. یک ملّت اگر به قدرت خود، به توانایی‌های خود متّکی بود، دیگر از اخم یک کشور، از تحریم یک کشور متلاطم نمیشود."
رهبری »  
۱۳۹۴/۱/۹     ۱۹:۰۰

پیامک جهاد

« ولایت/رهبری:مملکت،مملکت جهاد فى سبیل الله است.ازاین جهت،بنده که بیشترسنگینى بارم این است که نگاه کنم ببینم کجاشعله‏ جهاددرحال فروکش کردن است وبه کمک پروردگارنگذارم؛ببینم کجااشتباه کارى میشود،جلوش رابگیرم- مسئولیت اصلى حقیر،همین‏هاست‏
(20/ 03/ 1375) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۷     ۱۹:۰۰

پیامک چشمی نگران منو توست

« ولایت/رهبری:امروزچشم جهانى،نگران‏ من وتوست.دنیایى متوجه این ملت است.میلیونهادل،درهواى این ملت وهدفهاى او،میتپند.شماالگوشدید.شما«شهداءعلى الناس»شدید.شماپرچم‏دارآزادى وایستادگى درمقابل تحمیل قدرتهاى ظالم ومستکبرجهانى شدیدامروز،ملتهاجرأت میکننداظهارکنندکه میخواهندزیربارقدرتهاى بزرگ نباشند(69/1/1) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۴     ۱۹:۰۰

پیامک من نگرانم

« ولایت/تیمی که رئیس جمهوربرای مذاکرات تعیین کردندافرادخوب،امین ودلسوزی اندکه دارندبرای صلاح کشور تلاش میکنند/ البته من نگرانم چون طرف مقابل اهل حیله‌گری،خدعه  و خنجر از پشت زدن است‬‌.
رهبری21/12/93 »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲۱     ۱۹:۰۰

پیامک رژیم حرام زاده اسرائیل

« ولایت/رهبری:آمریکاییهاامروزبیشترین رودربایستى راازرژیم منحط صهیونیستى دارند؛بیشترین ملاحظه راازمحافل صهیونیست دارند؛ماکه مجبورنیستیم ملاحظه‏ آنهارابکنیم.ماازروزاوّل گفتیم،امروزهم مى‏ گوییم،بعدازاین هم خواهیم گفت:مارژیم صهیونیستى رایک رژیم نامشروع وحرام‏زاده میدانیم‏ »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۱۱     ۱۹:۰۰

پیامک سرمایه گذاری در تولید

« ولایت/رهبری:صاحبان سرمایه درکشور،فعّالیت تولیدى راترجیح بدهندبرفعّالیتهاى دیگر.مادیدیم کسانى راکه سرمایه‏ اى داشتند-کم یازیاد-ومى‏ توانستنداین رادریک راه‏هایى به کاربیندازندودرآمدهاى زیادى کسب کنند،نکردند؛رفتندسراغ تولید؛ گفتندمى‏ خواهیم تولید کشورتقویت بشود؛این حسنه است،این صدقه است، این جزوبهترین کارهاست؛(01/ 01/ 1393) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۷     ۱۹:۰۰

پیامک چشممان به دست دشمن نباشد

« ولایت/امام خامنه ای:دراقتصادهم اگرعزممان راجزم کنیم ودست به دست هم بدهیم،مى‏ توانیم اقتصادراشکوفاکنیم.چشممان به دست دشمن نباشدکه کِى این تحریم‏ رابرمى‏ دارد،کِى فلان نقطه راموافقت مى‏ کند؛به درک!نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‏ کارمى‏ توانیم بکنیم.(01/ 01/ 1393) »  
[+]
۱۳۹۳/۱۲/۲     ۱۹:۰۰

پیامک تهدید به تحریم

« ولایت/رهبری:همین نیروهاى مسلّح ومردم این کشور،توانستندپیشرفتى عظیم دراین زمینه ایجادکنند.چرا؟به برکت همان تحریمهاوجلوگیریها.حال تهدیدمیکنندکه«مارابطه‏ تجاریمان راباایران قطع مى‏کنیم.»خوب؛به درک،قطع کنید!مگرمابدمان مى‏ آید؟!ماخوشحال مى ‏شویم که شمارابطه‏ تان راباماقطع کنید.امادنیا ازشما تبعیّت نمى‏ کند »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۳۰     ۱۱:۰۰

پیامک راه نوی جمهوری اسلامی

« امام خامنه ای:پیروزى انقلاب به رویاهاى رژیم ستمگروضدمردمى پادشاهى وسلطه‏ استکبارجهانى درکشورماپایان دادنظام جمهورى اسلامى،راه نویى رادردنیابه روى بشریت بازکرد؛راه نوی طلب آرمان‏هایى که همیشه بشرمشتاق وتشنه‏ آن‏هابوده وقدرتمندان مانع شده‏ اندکه دست بشربه آن‏هابرسد »  
[+]
۱۳۹۳/۱۱/۲۱     ۱۹:۰۰